Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Nadácie Integra

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktoré nadobudli účinnosť 25. Mája 2018, Vás chceme informovať o podrobnostiach spracovania Vašich osobných údajov, ktoré nám ako dotknuté osoby poskytnete.

Ak ste sa na Nadáciu Integra obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, uzavreli ste s nami zmluvu, ste naším darcom, sponzorom alebo dobrovoľníkom, zúčastnili ste sa našej akcie alebo ste návštevník našej webovej stránky, vyplnili ste niektorý z formulárov na našej webovej stránke alebo cez Facebook, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Tento dokument vysvetľuje, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Obsah

 • Prevádzkovateľ vašich osobných údajov
 • Kontakt na prevádzkovateľa
 • Dôvody spracovania vašich osobných údajov
 • Rozsah spracovania vašich osobných údajov
 • Účel spracovania vašich osobných údajov
 • Právny základ spracovania vašich osobných údajov
 • Informácie o spracovaní vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webu a internetu
 • Súbory cookies
 • Doba spracovania vašich osobných údajov
 • Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov
 • Prenos vašich osobných údajov
 • Poskytnutie vašich osobných údajov tretím stranám
 • Miesto spracovania vašich osobných údajov
 • Vaše práva ako dotknutej osoby

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov: Nadácia Integra, IČO: 31 747 493, zapísaná v registri nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod číslom 203/Na-96/346, so sídlom Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika.

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami.

Kontakt na prevádzkovateľa

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov. Ohľadne spracovania vašich osobných údajov môžete kontaktovať poverenú osobu na emailovej adrese: info@integra.sk alebo poštou na Nadácia Integra, Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika.

Dôvody spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,
 • ste nás podporili finančne priamo alebo cez iný darovací portál,
 • ste zapojený do nášho programu Podpora detí (dávnejšie Malaika),
 • ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ste návštevník našej webovej stránky,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami, napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku, vyplnením formulára pre podporovanie dieťaťa, podpísaním našich podpisových formulárov, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti. Osobné údaje, ktoré nie sú získané priamo od dotknutých osôb, pochádzajú z informácií z verejne prístupných zdrojov, získaných priamo Nadáciou Integra alebo od zmluvného partnera Nadácie Integra.

Rozsah spracovania vašich osobných údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie. Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve Ak navštívite webovú stránku nadácie, spracované sú aj údaje ako IP adresa, súbory cookies, prípadne identifikátor zariadenia darcu. Citlivé osobné údaje, resp. osobné údaje zvláštnej kategórie, nie sú štandardne spracovávané, ak nám predtým ako dotknutá osoba neudelíte súhlas na konkrétny účel spracovania týchto poskytnutých údajov.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Nadácia Integra spracováva osobné údaje dotknutých osôb najmä na nasledujúce účely:

 • Evidencia darcov a ich darov pre interné účely.
 • Informovanie o našich aktivitách poštou, telefonicky alebo emailom, zasielanie noviniek a newsletterov, poďakovanie, prípadne poskytnutie iných správ a informácií, a to aj na žiadosť dotknutej osoby. V každom nami zaslanom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
 • Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami, dobrovoľníkmi alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory, spolupráce a našich ďalších aktivít.
 • Komunikácia pre účely výročnej správy, verejnej prezentácie, prípadne pre iné účely s cieľom rozšíriť základňu darcov a informovať verejnosť o činnosti nadácie, na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.
 • Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
 • Kontakt s vami.

Právny základ spracovania vašich osobných údajov

Pre účely evidencie dotknutých osôb a priamej komunikácie s nimi sa Nadácia Integra pri spracovaní bežných osobných údajov opiera o existenciu oprávneného záujmu, keďže funguje ako nezisková organizácia, ktorá napĺňa svoje ciele verejnou prezentáciou svojej činnosti a výlučne z prostriedkov poskytnutých darcami a darcovskými organizáciami. V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity alebo zúčastnili sa nášho podujatia a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie nášho združenia. Informovanie našich podporovateľov a širšej verejnosti o spoločenských problémoch a témach, ktoré riešime považujeme za náš oprávnený záujem.

Pre iné účely spracováva Nadácia Integra osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb.

V prípade, že máte s Nadáciou Integra uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webu a internetu

Nadácia Integra získava vaše osobné údaje, týkajúce sa vašej aktivity na stránke. Tieto údaje môžu byť najmä vaša IP adresa, ID vášho zariadenia alebo browsera, vaša aktivita na stránke, čas strávený na stránke a podobne. Údaje získavame ako súčasť záznamov o aktivitách a tiež používaním súborov cookies služby Google Analytics. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť záujem o informácie na našej stránke a umožňujú nám prispôsobovať jej obsah záujmom jej návštevníkov, ako aj zrýchliť a zjednodušiť komunikáciu s Nadáciou Integra.

Súbory cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Doba spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania alebo odvolaním súhlasu dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Prenos vašich osobných údajov

Pre účely internej evidencie dotknutých osôb Nadácia Integra využíva databázu Salesforce, kde môžu údaje byť uchovávané na severoch v USA. Pre hromadnú mailovú komunikáciu využíva Nadácia Integra službu Mailchimp, ktorá uchováva údaje na serveroch v USA. USA sú Európskou komisiou schválené ako bezpečná krajina z hľadiska spracovania osobných údajov podľa požiadaviek EU-US Privacy Shield.

Poskytnutie vašich osobných údajov tretím stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:

 • Darujme.sk
 • Mailchimp
 • Salesforce
 • Google Analytics a ďalšie služby spoločnosti
 • Facebook / Instagram

Miesto spracovania vašich osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google, Salesforce), môžu ukladať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva ako dotknutej osoby

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Nadácia Integra ďalej osobné údaje dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracovávať.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. Odvolanie je možné písomným oznámením, zaslaným na adresu sídla Nadácie Integra, alebo na emailovú adresu Nadácie Integra. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu doručené Nadácii Integra, je Nadácia Integra povinná ukončiť spracovanie osobných údajov na účel, pre ktorý bol súhlas odvolaný. Tým nie je dotknuté právo Nadácie Integra spracovávať osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov Nadácie Integra, prípadne dotknutej osoby.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@integra.sk, alebo list poštou na našu adresu. Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Chcem dostávať
aktuálne informácie