Podporovať dieťa pri vzdelávaní

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Mám záujem podporovať
Checkboxes
Vyplnením a odoslaním údajov dávam dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov Nadácii Integra, so sídlom: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, info@integra.sk (ďalej „nadácia“) ako prevádzkovateľom v rozsahu vyplnených osobných údajov meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel zasielania správ o novinkách a aktivitách týkajúcich sa činnosti nadácie v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679. Tento súhlas je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov. Beriem na vedomie, že mám práva podľa zákona, najmä právo na opravu, vymazanie, blokovanie osobných údajov, právo na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Uvedené osobné údaje sú spracúvané na základe môjho dobrovoľného súhlasu a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania do dňa doručenia takého odvolania. Bez súhlasu by nebolo možné zasielanie vyššie uvedených správ nadácie. Svoje práva môžem uplatniť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov nadácie. Možnosť odvolania súhlasu sa nachádza aj v každej e-mailovej správe nadácie. Zároveň mám pri podozrení z neoprávneného spracúvania mojich osobných údajov právo brániť sa.

Chcem dostávať
aktuálne informácie