Štandardy kvality

Štandardy kvality

 

Pracujeme na uplatňovaní základných humanitárnych noriem. Ponúkame prehľad externej, internej zodpovednosti a normy kvality, kódexy, usmernenia a zásady ku ktorým sa zaväzujeme.

Cieľom Nadácie Integra je pracovať na najvyšších možných štandardoch s integritou a transparentnosťou. Identifikovali sme súbor štandardov kvality na podporu našej vízie a realizácie našej stratégie, ktoré sú v súlade s  organizačnými charakteristikami, o ktoré sa usilujeme, a ktoré sumarizujú všetky príslušné externé a interné štandardy zodpovednosti a kvality, kódexy, usmernenia a zásady, ku ktorým sa zaväzujeme:

 

Správanie

V celej našej práci očakávame najvyššie štandardy správania a stojíme proti všetkým formám vykorisťovania, zneužívania, podvodov, úplatkárstva alebo akéhokoľvek iného správania, ktoré je nezlučiteľné s našimi hodnotami. Snažíme sa preniesť moc na tých, ktorým slúžime. Transformovať postoje a postupy našich vlastných partnerov a komunít v oblasti inklúzie, citlivosti na konflikty, zodpovednosti, pohlavia a vzdelávania.

Nestrannosť

Zaviazali sme sa k nestrannosti a poskytujeme podporu tým, ktorí sú najviac ohrození, bez ohľadu na rasu, etnickú príslušnosť, náboženstvo, schopnosti, pohlavie, vek, sexualitu alebo národnosť. Našu prácu zameriavame na základe potreby, pričom zostávame citliví na dynamiku konfliktov, a proaktívne podporujeme tých, ktorí by inak boli marginalizovaní alebo vylúčení, najmä deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím.

Zodpovednosť

Zaviazali sme sa zabezpečiť, aby všetka naša práca bola založená na efektívnej komunikácii, účasti a spätnej väzbe od komunít, s ktorými spolupracujeme. Cieľom všetkých intervencií je zostať transparentný a sú založené na kontinuálnom vzdelávaní. Zodpovedáme sa tiež našim partnerom, darcom, podporovateľom, kolegom a všetkým ostatným, s ktorými sme vo vzťahu a komunikujeme.

Pohlavie 

Vo všetkých našich programoch sa aktívne snažíme bojovať proti rodovej nerovnosti a škodlivým presvedčeniam a praktikám. Usilujeme sa o rodovú spravodlivosť. Zaviazali sme sa k pokroku v oblasti rodovej rovnosti, k obnoveniu vzťahov medzi všetkými mužmi a ženami, všetkými chlapcami a dievčatami a k zabezpečeniu ich rovnakej hodnoty, účasti a rozhodovania vo všetkých aspektoch života.

Posilňovanie

Zaviazali sme sa k participatívnym prístupom k rozvoju a humanitárnej reakcii vedeným komunitou v záujme udržateľného vplyvu na základe analýzy základných príčin. Povzbudzujeme všetkých členov komunity k účasti a podporujeme tých, s ktorými spolupracujeme, aby mali kontrolu nad vlastným rozvojom, od aktivít miestneho rozvoja až po národnú obhajobu.

Odolnosť

Zaviazali sme sa pomáhať ľuďom pochopiť, znižovať a riadiť riziká, ktorým čelia, ako aj riešiť príčiny zraniteľnosti. To zahŕňa podporu ľudí a komunít pri rozvoji stabilného živobytia, posilňovaní sociálnej súdržnosti, zlepšovaní prístupu k službám, presadzovaní environmentálnej udržateľnosti, znižovaní rizika katastrof a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Ochrana

Zaviazali sme sa podporovať ľudí pri obnove vzťahov a vytváraní bezpečných a zabezpečených komunít. Uprednostňujeme ochranu všetkých – najmä detí a ohrozených dospelých – pred fyzickou, sociálnou a psychickou ujmou. Posudzujeme riziká a snažíme sa konať spôsobom, ktorý minimalizuje vystavenie ľudí nebezpečenstvu alebo zneužívaniu. Členovia komunity sú najlepšími aktérmi vo svojej vlastnej ochrane, a preto podporujeme ich kroky, aby zostali v bezpečí, našli bezpečie a obnovili dôstojnosť.

Technická kvalita

Zaviazali sme sa k vysokej technickej kvalite celej našej práce a práce partnerov prostredníctvom plnenia príslušných národných a medzinárodných noriem v súlade s vlastnými prioritami komunít. Učíme sa zlepšovať, replikovať osvedčené postupy, ktoré majú preukázateľný pozitívny vplyv.

Medzinárodné štandardy a normy

Okrem toho, že sme si stanovili vysoké štandardy kvality, prihlásili sme sa k radu medzinárodne uznávaných prevádzkových kódexov a noriem, pretože zakotvujú naše zásady rešpektovania ľudí, s ktorými spolupracujeme. Tieto kódexy a normy pomohli formovať náš výber štandardov kvality:

Štandard WFTO obsahuje súbor kritérií súladu založených na 10 zásadách spravodlivého obchodu a dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

Základný humanitárny štandard kvality a zodpovednosti (CHS), ktorých normy sa Nadácia Integra v súčasnosti pokúša uplatňovať vo svojej práci.

Projekt SPHERE – Humanitárna charta a minimálne normy v reakcii na katastrofy. Zaviazali sme sa k technickej kvalite našich projektov, ako je stanovené v Humanitárnej charte sféry a minimálnych štandardoch v reakcii na katastrofy.

Obrazky CHS, SPHERE, WFTO,

Nadácia sa tiež odvoláva na vyhlásenia OSN, ktorými sa riadia normy kvality:

Dohovor OSN o právach dieťaťa

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Hlavné zásady OSN týkajúce sa vnútorného vysídľovania

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)

Zainteresované strany a partneri

Za tieto štandardy by sme sa chceli zodpovedať našim hlavným zainteresovaným stranám a zverejníme ich vo formátoch vhodných pre každého z nich. Vybrané štandardy sú v prvom rade na to, aby reagovali na potreby a priority účastníkov projektu (prostredníctvom našich partnerov a prostredníctvom informačných tabúľ, letákov, komunitných stretnutí atď.).

Naši partneri (prostredníctvom zástupcov krajín, v medzinárodnom systéme riadenia programov Nadácie Integra).

Naši podporovatelia (prostredníctvom webovej stránky).

Naši inštitucionálni darcovia (prostredníctvom návrhov projektov a správ).

Naši zamestnanci (prostredníctvom interných procesov Nadácie Integra).

Naša správna rada (prostredníctvom bodov programu počas zasadnutí).

Nadácia Integra má niekoľko vzťahov s inými organizáciami, pre ktoré sú tieto štandardy kvality relevantné, vrátane:

Aliancie Integral a všetkých jej členov

Fairtrade Česko Slovensko

WFTO

Ambrela

Vyhlásenie Nadácie Integra o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov

Práva žien patria medzi ľudské práva, a preto sú univerzálne a nedeliteľné, a zakotvené v Zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv. Boj za rodovú rovnosť a presadzovanie a ochranu práv žien je skutočne vecou kolektívnej zodpovednosti, vyžaduje si rýchlejší pokrok a úsilie inštitúcií EÚ aj členských štátov. Nadácia Integra sa podobne ako EÚ snaží zamerať na boj proti nerovnostiam a diskriminácii na základe rodu a pohlavia, podporovať rodovú rovnosť a zaručiť ženám a mužom v celej ich rozmanitosti rovnaké práva a rovnaké zaobchádzanie a tiež zabezpečiť, aby mali rovnakú moc a príležitosti formovať spoločnosť a svoj vlastný život.

Vyhlásenie Nadácie integra o modernom otroctve

Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi sú celosvetovým problémom, ktorý podľa odhadov postihuje takmer 40 miliónov ľudí na celom svete. Nadácia integra existuje na podporu tých, ktorí to najviac potrebujú – preto vítame iniciatívy podnikané v oblasti moderného otroctva s potešením a podieľame sa na krokoch, ktoré  zabránenie modernému otroctvu v našej organizácii a dodávateľskom reťazci.

Vážime si každého jednotlivca, s ktorým pracujeme.. Pri presadzovaní našich základných hodnôt stojíme proti všetkým formám vykorisťovania, zneužívania, podvodov, úplatkárstva a akéhokoľvek iného správania, ktoré je s nimi nezlučiteľné. Presahujúc náš vlastný dodávateľský reťazec, máme možnosť proaktívne sa snažiť predchádzať problémom moderného otroctva a reagovať na ne prostredníctvom našich partnerských organizácií (napríklad WFTO). Je to vďaka našej práci s komunitami v niektorých z krajín s najvyšším rizikom otroctva a obchodovania na svete, ako aj využívaním našich odborných znalostí v oblasti sexuálneho a rodovo motivovaného násilia. Máme rozsiahly súbor zásad a postupov zameraných na predchádzanie zneužívaniu a ubližovaniu. Spolupracujeme s partnermi na budovaní ich kapacít v týchto oblastiach a na účinných procesoch, ktoré zabezpečia, že tí, s ktorými spolupracujeme, budú chránení pred zneužitím.

Vyhlásenie o rozmanitosti a inklúzii

Chceme, aby Nadácia integra bola miestom, kde sa každý cíti vítaný, rešpektovaný, oceňovaný a kde sa s ním zaobchádza spravodlivo. Naším cieľom je umožniť každému, s kým spolupracujeme, aby prekvital, dosiahol svoj potenciál a žil  dôstojný život.

 

—-

 

Politiky

 

Dokumenty

 

 

 

Chcem dostávať
aktuálne informácie